Regulamin reklamacyjny

Regulamin reklamacyjny dla klientów indywidualnych

1. Definicje

Poniższe słowa użyte w niniejszym regulaminie reklamacyjnym będą mieć następujące znaczenie:

          1.1 Klient – osoba fizyczna, która dokonała zakupu produktów Marzy-Misie.pl, niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
          1.2 Produkt – towar zakupiony przez klienta w sklepie internetowym https://marzy-misie.pl
          1.3 Jacek Gralak; producent produktów pod marką Marzy-Misie.pl
          1.4 Siedziba Marzy-Misie.pl  – ul. Świtezianki 14/9, 91-496 Łódź, Polska.
          1.5 Wada fizyczna – wada polegająca na niezgodności Produktu z umową, w szczególności Produkt jest niezgodny z umową, jeżeli:
                    1.5.1 Nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
                    1.5.2 Nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Klienta,
                    1.5.3 Nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
                    1.5.4 Została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

2. Postanowienia ogólne

          2.1 Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej Produktu posiadającego wady fizyczne ujawnione w trakcie trwania rękojmi (art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego, Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02). Jeżeli Klientowi przysługują roszczenia z tytułu gwarancji reklamacja może zostać zgłoszona przez czas trwania gwarancji określony w karcie gwarancyjnej.
          2.2 Klient może zgłosić reklamację z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu.
          2.3 Odpowiedzialność za wady fizyczne Produktu obejmuje w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi: nieodpłatną naprawę Produktu, wymianę Produktu. W przypadku roszczeń z rękojmi odpowiedzialność za wady fizyczne Produktu obejmuje również odstąpienie od umowy. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada fizyczna Produktu jest nieistotna.
          2.4 Odpowiedzialność za wady fizyczne Produktu dotyczy wad, które istniały w chwili wydania Produktu Klientowi.
          2.5 Odpowiedzialność jest wyłączona, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili odbioru Produktu.

3. Podstawowe zasady składania i rozpatrywania reklamacji

          3.1 W przypadku pojawienia się w Produkcie, w okresie rękojmi lub gwarancji, wady fizycznej Produktu, Klient ma prawo zgłosić reklamację.
          3.2 Zgłoszenie reklamacyjne przez Klienta może nastąpić w dowolnej formie:
mailowo na adres sklep@marzy-misie.pl
lub pisemnie na adres: ul. Świtezianki 14/9, 91-496 Łódź, Polska.
          3.3 Klient powinien zgłosić reklamację za pomocą formularza reklamacyjnego zawierającego następujące dane:

                    – Imię i nazwisko Klienta,
                   – Dokładny adres do wysyłki Produktu,
                    – Dane kontaktowe Klienta tj. numer telefonu Klienta, adres email,
                   – Opis problemu,
                   – Roszczenia Klienta oraz wskazanie jego podstawy (rękojmi lub gwarancji),
                    – Numer zamówienia,
                    – Numer konta bankowego oraz potwierdzenie nadania paczki wraz z kwotą za przesyłkę.

          3.4 Aby Marzy-Misie.pl mogło w sposób prawidłowy rozpatrzyć reklamację, musi mieć możliwość zweryfikowania zasadności roszczeń poprzez stwierdzenie istnienia wady oraz przyczyn jej powstania. W związku z tym Klient jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Produkt do siedziby firmy na adres: ul. Świtezianki 14/9, 91-496 Łódź, Polska.
          3.5 Reklamowany Produkt razem z wypełnionym formularzem reklamacyjnym należy dostarczyć na adres: ul. Świtezianki 14/9, 91-496 Łódź, Polska. Przesyłka powinna zawierać dopisek: Reklamacja.
          3.6 Marzy-Misie.pl zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Brak informacji ze strony Marzy-Misie.pl w powyższym terminie oznacza uznanie reklamacji za uzasadnioną.
          3.7 Reklamację uważa się za uznaną, poprzez wymianę Produktu wadliwego na Produkt wolny od wad, jego naprawę lub zwrot kosztów zakupu Produktu. W przypadku, gdy wada dotyczy wyłącznie części Produktu – wymiana lub naprawa może dotyczyć wyłącznie tej części.
          3.8 Marzy-Misie.pl dokona naprawy lub wymiany wadliwego Produktu bez zbędnej zwłoki, w czasie, na którego ramy wpływ mają rodzaj wadliwego Produktu i charakter wady.
          3.9 Reklamację uważa się za nieuwzględnioną, w sytuacji podania przez Marzy-Misie.pl powodu nieuznania wady i zwrot towaru do Klienta.

4. Reklamacja ilościowa

          4.1 Niezgodność ilościowa (niewłaściwa ilość Produktu, brak Produktu w paczce, inny Produkt niż zamówiony) powinna zostać zgłoszona Marzy-Misie.pl nie później niż w ciągu 72 godzin od daty odbioru Produktu.
          4.2 W przypadku, gdy Klientowi został dostarczony Produkt inny niż zamówiony Klient ma możliwość:
                    4.2.1 Odesłania Produktu; Produkt zostanie wymieniony na prawidłowy, zgodny z zamówieniem, po dostarczeniu reklamowanego Produktu do siedziby firmy,
                    4.2.2 Żądania dosłania prawidłowego, zgodnego z zamówieniem produktu, za pobraniem Produktu będącego przedmiotem reklamacji.

5. Zasady dostawy reklamowanego towaru

          5.1 Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Produkt wraz z opisem reklamacji do siedziby Marzy-Misie.pl na adres: ul. Świtezianki 14/9, 91-496 Łódź, Polska na własny koszt. Marzy-Misie.pl nie zwraca Klientowi poniesionych kosztów przesyłki reklamacyjnej, nawet w razie uwzględnienia reklamacji.
          5.2 Przesyłki reklamacyjne pobraniowe i przesyłki przekazywane do paczkomatów nie będą przyjmowane przez Marzy-Misie.pl.
          5.3 Reklamowany Produkt musi być odpowiednio zapakowany, tak aby nie uległo dodatkowemu uszkodzeniu w czasie transportu. Za właściwe zabezpieczenie, zapakowanie i wysyłkę Produktu odpowiedzialny jest Klient.

6. Pozostałe warunki rozpatrywania reklamacji

          6.1 Reklamacja nie przysługuje w przypadku niewłaściwego użytkowania lub przechowywania Produktu w szczególności użytkowania go w sposób niezgodny z opisem zawartym na karcie Produktu.
          6.2 Jeżeli przesyłka nosi ślady uszkodzenia, które wynikły w skutek transportu, Klient zobowiązany jest rozpakować ją w obecności doręczyciela i w razie stwierdzenia nieprawidłowości zamówienia sporządzić z nim protokół szkody. Oryginał protokołu szkody powinien być dostarczony do siedziby Marzy-Misie.pl wraz z reklamowanym Produktem.